Tylko 415.00 pln

Assistance VIP z ubezpieczeniem / rok


ASSISTANCE VIP  + UBEZPIECZENIE PZM BON VOYAGE!

Często podróżujesz kamperem po Polsce i Europie? Chciałbyś ubezpieczyć nie tylko pojazd, ale także koszty leczenia za granicą?

Skorzystaj z naszej specjalnej oferty pakietowej!

Okres ważności 365 dni - najwcześniej od dnia następnego od złożonego zamówienia ( lub od dnia zaksięgowania wpłaty i wystawienia druku ).

Pakiet Ubezpieczenia obowiązuje dla jednego pojazdu oraz jednej osoby ( za dopłatą możliwość dokupienia ubezpieczenia dla kolejnych osob za 90 zł/osobę )

CZYM JEST UBEZPIECZENIE ASSISTANCE VIP?

Jedyne na rynku roczne ubezpieczenie Assistance dla pojazdu, w kraju i zagranicą!

 • Pomoc w przypadku awarii lub wypadku!
 • Naprawa przy drodze i dowóz paliwa!
 • Holowanie do warsztatu, nocleg w hotelu, transport do domu!
 • Auto zastępcze i wiele innych korzyści!

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SOS KLUB ASSISTANCE - OWU. 

 

CO ZAWIERA UBEZPIECZENIE PZM BON VOYAGE?

Pakiet Bon Voyage - turystyczny - OWU

a. Koszty leczenia ( suma ubezpieczenia: 30 000 EURO ),
- Udokumentowane i niezbędne z medycznego punktu widzenia, poniesione przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, tj:

 • leczenia ambulatoryjnego,
 • hospitalizacji,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • leczenia stomatologicznego, jeśli było wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy w wartości do wys. 150,00 EURO dla wszystkich zachorowań wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej,
 • koszty naprawy lub zakupy okularów oraz naprawy protez, uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, objętego odpowiedzialnością InterRisk.

b. Pomoc w podróży ( suma ubezpieczenia: 30 000 EURO ) :

- Koszty udzielenia przez Centrum Assistance natychmiastowej pomocy poniesione podczas podróży zagranicznej, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia 1 osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu, jeżeli jej obecność jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą przez maksymalnie 7 dni w wys. do 100 EURO za 1 dzień, do wys. kosztów odpowiadających kosztom podróży do Polski, nie więcej niż równowartość 1000 EURO;
 • w przypadku koniecznej hospitalizacji Ubezpieczonego co najmniej przez 7 dni lub jego transportu do RP w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz gdy z Ubezpieczonym nie odbywa podróży osoba towarzysząca – koszty podróży i pobytu 1 osoby bliskiej, jeżeli jej obecność jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą przez maksymalnie 7 dni w wys. do 100 EURO za 1 dzień, do kosztów odpowiadających kosztom podróży z RP do kraju hospitalizacji Ubezpieczonego i kosztom podróży do RP, nie więcej niż równowartość 2 500 EURO;
 • transportu Ubezpieczonego za granicą z miejsca wypadku lub choroby do najbliższego szpitala lub placówki medycznej;
 • transportu do innego szpitala, jeżeli to konieczne, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza;
 • transportu Ubezpieczonego do placówki medycznej na terenie RP lub miejsca zamieszkania w RP zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości ceny biletu klasy ekonomicznej wg obowiązujących taryf, najtańszego dostępnego środka transportu, o ile nie uzgodniono z Ubezpieczycielem lub Centrum Assistance  innego środka transportu lub nie było to obiektywnie możliwe;
 • transportu zwłok do RP w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem lub Centrum Assistance lub nie było to obiektywnie możliwe.

c. Koszty ratownictwa i poszukiwania, pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transportu do placówki medycznej przez służby ratownictwa górskiego lub morskiego, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (suma ubezpieczenia : 5 000 EURO).

d. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas podróży zagranicznej (suma ubezpieczenia:  20 000 PLN).

e. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu podczas podróży zagranicznej ( suma ubezpieczenia : 50 000 EURO ).

7. Zakres ubezpieczenia w niniejszym pakiecie rozszerzony został o szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego i windsurfingu.

UWAGA

 • Ubezpieczenie turystyczne w Pakiecie obejmuje tylko jedną osobę, koszt wykupienia ubezpieczenia Bon Voyage dla kolejnej osoby z rodziny (mąż, żona, córka, syn, wnuczek) to jedynie 90 zł na rok lub 26 zł na miesiąc (*.Aby ubezpieczyć kolejną osobę należy wysłac email:  obsluga.sklep@pzm.pl - dane osobowe osób towarzyszących członkowi  klubu w podróży
 • Ubezpieczony, w dniu zawarcia ubezpieczenia nie może przekroczyć 65 roku życia.

OKRES UBEZPIECZENIA OBOWIĄZUJE OD DNIA WYSTAWIENIA DRUKU A NIE OD DNIA WPŁATY !