REGULAMIN UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA SERWISU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa Portalu internetowego www.pzmtravel.com.pl , zwanego dalej „Portalem”

Właścicielem portalu  jest PZM-TRavel Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Madalińskiego 20 lok 3A, zwanym dalej PZM-Travel.

 

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

§ 2

Każdy Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§ 3

Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne , poza sklepem internetowym PZM Sklep oraz PZM INFO. Obie części portalu majką osobne Regulaminy dostępne w trakcie użytkowania.

§ 4

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez oprogramowanie

Użytkownika następujących, minimalnych wymagań:

• użycia przeglądarek Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5, Safari 3.2.1, Opera 9, Google Chrome 5.0 oraz w ich nowszych wersjach.

PZM-Travel . nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z korzystania z serwisu niezgodnego z Regulaminem.

§ 5

Portal zawiera materiały redakcyjne oraz materiały zawarte w innych wydawnictwach i serwisach (za zgodą ich prawnych właścicieli). Wydawca

Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w Portalu publikacji i materiałów, nie mniej zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby publikowane informacje były rzetelne i wiarygodne.

§ 6

Zawarte w Portalu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

III. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

§ 7

PZM-Travel. zapewnia Użytkownikom Portalu, zwanym w dalszej części dokumentu Klientami, bezpieczeństwo dokonywanych

transakcji. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez naszych Klientów za pomocą strony internetowej i formularza zakupowego chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji (protokół SSL – Secure Socket Layer – służący do szyfrowania danych transmitowanych przez Internet), zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych.

§ 8

Dane personalne oraz kontaktowe naszych Klientów wykorzystywane są w zakresie niezbędnym dla obsługi dokonywanych transakcji i obsługi klienta.

 

IV. ZMIANY ZASAD UŻYTKOWANIA

§ 9

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz wzbogacanie oferty PZM-Travel zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu zwanego również Zasadami Użytkowania. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu nowy Regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej.

  

V. KWESTIE NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zarząd PZM-Travel Sp.z o.o., styczeń 2011