REGULAMIN  PZM SKLEP

§ 1

Sprzedającym jest: PZM-TRAVEL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 02-513 przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3A, NIP 525-10-73-720, REGON: 011903162, KRS:0000123898. Podstawą do sprzedaży usług, których PZM Travel nie jest właścicielem, są odpowiednie Umowy handlowo-agencyjne, z prawem do dalszej odsprzedaży na rzecz Klienta końcowego, wyłącznie krajowego i obsługiwanego w kraju.

§ 2

Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

§ 3

Wszystkie ceny prezentowane w PZM Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają właściwy do sprzedawanego produktu / usługi podatek VAT. Cena winietki zawiera usługę pośrednictwa.

§ 4

Zamówienie w PZM Sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.pzmtravel.com.pl.  

§ 5

Zamówienia realizowane są od dnia następnego, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Zamówienia złożone w weekend będą realizowane od poniedziałku, a zamówienia złożone w święta i dni wolne od pracy, w pierwszym dniu pracy.

§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  1. Założenie konta internetowego na stronie www.pzmtravel.com.pl/pzmklub oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
  2. Zapoznanie się z opisem produktu, w którym zawarte są ważne informacje dotyczące zamawianego towaru oraz jego użytkowania.
  3. Prawidłowe wypełnienie i potwierdzenie zamówienia.
  4. Dokonanie płatności, zgodnie z instrukcjami, otrzymanymi drogą mailową.
  5. Dostarczenie wymaganych dokumentów do uzyskania produktu/usługi
  6. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku.

§ 7

Klient może sprawdzić kolejne etapy realizacji złożonego zamówienia logując się na swoje konto w panelu użytkownika wybierając zakładkę "moje zamówienie".
Klient ma obowiązek dodawania lub usuwania dokumentacji związanej ze złożonym zamowieniem w panelu uzytkownika wybierajac zakladkę " moje pliki"
Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich modyfikacji ( zmiana hasła, adresu, itp.).

§ 8

Każdy towar/usługa ma określoną dostępność oraz możliwość realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, PZM-Travel zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia z Klientem warunków realizacji zamówienia. Istnieje także możliwość anulacji zamówienia i zwrotu wpłaconej należności pod warunkiem, że nie zostało ono zrealizowane. Niektóre usługi realizowane są z dłuższym terminem dostawy jak np. plakietka ekologiczna, dlatego zapoznanie się z opisem produktu jest konieczne.

§ 9

1. Za zamówiony towar/usługę należy zapłacić po złożeniu zamówienia, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym gotówkowym z góry, wraz z podaniem numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego.
Rachunek bankowy Sprzedawcy: PZM-Travel Sp. z o. o., ul. Madalińskiego 20 lok. 3A, Santander Bank Polska S.A. 63 Oddział w Warszawie nr 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000.
Wpłaty należy dokonać z rachunku w złotówkach, wszelkie opłaty bankowe za przelewy w innych walutach leżą po stronie klienta.
Sprzedawca nie przyjmuje płatności kartą kredytową ani za zaliczeniem pocztowym

2. Zamówienia, które nie zostaą opłacone w ciągu 14 dni zostaną automatycznie anulowane.

§ 10

PZM-Travel realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich i poczty polskiej wyłącznie na terytorium Polski.

§ 11

Sposób wysyłki i formę płatności wybiera i pokrywa Klient w trakcie składania zamówienia. 

§ 12

PZM Travel nie bierze odpowiedzialności za czas dostawy przesyłek, gdyż są one realizowane przez niezależne od nas podmioty (poczta polska, firma kurierska), a szacowany czas dostawy oparty jest na informacjach przekazywanych przez te podmioty. Rekomendujemy wysyłkę winiet za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność osoby zamawiającej winiety.

§ 13

PZM Sklep nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki, w przypadku błędnego podania adresu wysyłki przez Klienta (brak nazwy firmy, niepełnego adresu itp.)

§ 14

Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (dla podmiotu zarejestrowanego na terenie Polski), która do Kupującego jest wysyłana wraz z zamówieniem. Zamawiający dokonujący zakup z rachunku firmowego jest zobowiązany podać osobno numer NIP firmy-odbiorcy i upoważnić tym samym Sprzedawcę do wystawienia Faktury bez jego podpisu. Faktura może być dostarczona zamawiającemu wybraną przesyłką lub drogą elektroniczną w pliku pdf - bez podpisu wystawcy. Nie wystawiamy faktur pro forma.

§ 15

Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości zgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru/usługi.

§ 16

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość daje ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Zgodnie z jej art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Jak precyzuje art. 30 Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia. Są to towary/usługi dedykowane z wyznaczoną datą ważności, nazwiskiem nabywcy lub numerem pojazdu ( winiety, karty ubezpieczeniowe, plakietki ekologiczne).*

§ 17

Klient ma prawo odstąpić od umowy (otrzymać zwrot kosztów lub wymianę towaru) w przypadku niezgodności otrzymanego towaru/usługi, z zamówieniem w PZM Sklep.

§ 18

Zwrot wpłaty za niezrealizowane zamówienie, bądź ewentualnych nadpłat, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 19

Rejestracja i złożenie zamówienia w PZM SKLEP oznacza zgodę użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie przez PZM-Travel. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U.N 133 poz. 883.

§ 20

1. Oferta prezentowana w serwisie http://www.pzmtravel.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

2. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność PZM-Travel Sp. z o. o., oraz za zgodą jego dostawców.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PZM-Travel oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

PZM Sklep funkcjonuje zgodnie z Dyrektywą Konsumencką UE a dnia 13.06.2014.

§ 23

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą aktualizacji i publikacji na stronie 10-09-2018 http://www.pzmtravel.com.pl/pzmsklep.

*) Kupowane w PZM Sklep usługi i towary, które zaliczane są do towarów dedykowanych, czyli niepodlegającym zwrotom.
- opłaty drogowe - winiety z wyznaczoną datą ważności oraz e-winiety z wpisana datą ważności i  numerem rejestracyjnym pojazdu,
- plakietki ekologiczne z wpisanym numerem pojazdu,
- dokumenty osobowe -upoważnienia, karty ubezpieczeniowo-rabatowe, ubezpieczenia po terminie rozpoczęcia, w tym karta assistance.


 ADMINISTRATOR PZM SKLEP 
obsluga.sklep@pzm.pl

aktualizacja 2019-05-16

wróć do pzmsklep