Dokumenty

DOKUMENTY OSOBISTE

Od 1 maja 2004 r. obywatele Polski mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Podróżujący w celach turystycznych, przy pobycie do 90 dni, nie mają obowiązku posiadania wizy.   Wraz z powstaniem Unii Europejskiej zostały zniesione, na drogowych przejściach granicznych w państwach wchodzących w skład Unii, kontrole paszportowe i celne. Zdarzają się jednak  sporadyczne kontrole samochodów spoza Unii, w tym przede wszystkim  z państw wschodniej Europy, w tym także i z Polski. Należy się też liczyć z możliwością kontroli paszportowej przez policję w każdym miejscu na terenie każdego  kraju.

Dokumenty uprawniające do do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni:
- paszport;
- dowód osobisty
;

Dokumenty podróży (paszporty i dowody osobiste) w przypadku podróży w strefie Schengen i do pozostałych państw UE poza strefą Schengen, powinny być ważne przez cały czas trwania  podróży. Żadne przepisy nie ograniczają ważności dokumentów - dokumenty mają być ważne, w dobrym stanie technicznym i umożliwiać identyfikację posiadacza.
W przypadku podróży do państw spoza UE wymaganą ważność paszportu określają przepisy poszczególnych krajów.
Źródłem informacji w tym zakresie jest poradnik Polak za granicą
(www.poradnik.poland.gov.pl) zakładka Opisy krajów oraz Ambasady poszczególnych państw w Warszawie.

Dzieci

Przypominamy, że dzieci i młodzież przed 18 rokiem życia, także muszą posiadać dowód osobisty, paszport lub paszport tymczasowy- legitymacja szkolna nie jest dokumentem tożsamości. 

Decydując się podróż z dzieckiem poza granice kraju zamieszkania należy pamiętać, że w razie kontroli straż graniczna może zwrócić uwagę na opiekę nad osobami małoletnimi.  Kodeks graniczny Schengen mówi, że "w przypadku małoletnich podróżujących pod opieką straż graniczna sprawdza czy osoby towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską". W takim przypadku najczęściej straż graniczna kontroluje wymagane dokumenty zarówno opiekunów, jak i dziecka. Cała procedura ma zapewnić bezpieczne przekraczanie granic, ochronę praw dzieci, ale także zwalczanie zagrożenia porwaniami.
Jeśli dziecko nie podróżuje pod opieką swoich rodziców lub prawnych opiekunów, a na wyjazd zabiera je na przykład zaprzyjaźniona sąsiadka, to dobrze wcześniej przygotować odpowiednie dokumenty. Uniknąć wówczas można nieprzyjemnego dochodzenia, które straż ma prawo podjąć aby ustalić związki pomiędzy dzieckiem a towarzyszącą mu osobą. Zazwyczaj wystarczy mieć przy sobie zezwolenie rodziców na wyjazd dziecka za granicę. Takiego zezwolenia wymaga między innymi Polska, Włochy czy Portugalia.
W zależności od okoliczności można też zdecydować się wysłać dzieci w podróż same - na przykład do krewnych za granicą. Najbardziej chronieni są w takim przypadku niepełnoletni, którzy trasę pokonywać będą drogą lotniczą.

DOKUMENTY POJAZDU
 

  •  krajowe prawo jazdy jest honorowane we  wszystkich  krajach  Europy jeśli zachowuje ważność określoną w dokumencie
  • dowód rejestracyjny jest  dokumentem obowiązującym w ruchu krajowym i zagranicznym pojazdu jest dowód rejestracyjny. Dowód rejestracyjny musi posiadać aktualny wpis badania technicznego. Nie zalecamy  wyjazdu zagranicę z dowodem tymczasowym tzw. "miękkim", gdyż możemy się spotkać z niepotrzebnymi utrudnieniami ze strony służb w innych krajach (znany jest im jedynie wzór europejski dokumentu).

Przy podróżach po krajach pozaeuropejskich zalecamy wyrobienie Międzynarodowego Prawa Jazdy.
MPJ wystawiają wyłącznie lokalne Wydziały Komunikacji.

Warto wiedzieć, że do prowadzenia pojazdu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Turyści, którzy mają zamiar skorzystać z wypożyczenia pojazdu muszą mieć ukończone 20 - 21 lat.
 

Przepisy dla podróżujących samochodem z przyczepą:
 

Kategorie praw jazdy
Zgodnie z Ustawą z dnia 05.01.2011 o kierujących pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — w okresie ważności prawa jazdy. Wprowadzona ww. Ustawą kategoryzacja praw jazdy jest bardzo ważna dla wyjeżdżających zagranicę samochodami z przyczepami campingowymi lub samochodami campingowymi.

Kategoria B:
Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 500 kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg.
Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zasad przyznawania omawianym pojazdom homologacji typu, pojazdy silnikowe należące do tej kategorii mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, pod warunkiem że dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów nie przekracza 4 250 kg.
W przypadku gdy masa takiego zespołu pojazdu przekracza 3 500 kg, państwa członkowskie, zgodnie z przepisami załącznika V, wymagają, aby taki zespół pojazdów był kierowany wyłącznie po:
- ukończeniu szkolenia, lub
- zdaniu egzaminu umiejętności oraz zachowania na drodze
Państwa członkowskie umieszczają na prawie jazdy kat. B odpowiedni kod wspólnotowy informujący o nadaniu uprawnień do kierowania takim zespołem pojazdów.
W tym przypadku zastosowanie ma kod 96, który mówi, że „ kierowca, odbył szkolenie lub zdał egzamin umiejętności i zachowania na drodze zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku V.” 

Kategoria BE:
Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zasad przyznawania omawianym pojazdom homologacji typu, zespół pojazdów złożony z pojazdu ciągnącego kategorii B oraz przyczepy lub naczepy, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy nie przekracza 3 500 kg. Dolna granica wieku dla kategorii B i BE zostaje ustalona na 18 lat.

 

WIZY

Przy wyjazdach na Białoruś, do Rosji i do Turcji obowiązuje posiadanie wizy.
Aktualne informacje na temat przepisów wizowych można znaleźć w informacji MSZ:
www.msz.gov.pl

BIAŁORUŚ

 

Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

Zgodnie z dekretem Prezydenta Białorusi nr 8 „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” od 12 lutego 2017 r. obywatele 80 krajów, w tym Polski, którzy przekraczają przejście graniczne „Lotnisko Narodowe „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 5 dni. Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez „Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

Do okresu 5-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przy tym liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną - ok. 25 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego na Białoruś. W myśl postanowień Dekretu nr 462 Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 r. bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celu turystycznym przebywać można w Parku „Kanał Augustowski” oraz strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.

Rozszerzony Dekretem nr 462 obszar Parku „Kanał Augustowski” obejmuje:

1. miasto Grodno,

2. rejon grodzieński

Wjechać i wyjechać ze Strefy Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

  1. drogowe: Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Švendubr?-Privalka (przejście graniczne z Litwą), Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą),
  2. turystyczne: Rudawka - Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),

c) kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi,

d) port lotniczy w Grodnie.

Stworzona na mocy Dekretu 462 strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

1. miasto Brześć,

2. rejon brzeski,

3. rejon żabinkowski,

4. rejon kamieniecki,

5. rejon prużański,

6. rejon świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego)

Wjechać i wyjechać do strefy „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

a) drogowe: Terespol-Brześć, Sławatycze - Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Białowieża-Piererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),

b) kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,

c) port lotniczy w Brześciu.

Nowe uregulowania dotyczą obywateli 76 państw, w tym Polski oraz Hongkongu (specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym w wyżej wydzielonych strefach ruchu bezwizowego został wydłużony do 10 dni kalendarzowych, nie dłużej jednak niż okres niezbędny do skorzystania z usług turystycznych wykupionych u certyfikowanego operatora turystycznego

 

Obywatele polscy mają obowiązek w ciągu 3 dni po przekroczeniu granicy zameldowania się w urzędzie meldunkowym (OWIR) właściwym dla miejsca pobytu. W hotelu zameldowanie odbywa się na miejscu.


Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska
tel.: 22 742 0710 ;  fax: 22 842 4341
e-mail: poland@mfa.gov.by; internet:
www.poland.mfa.gov.by/pl/kunsulaty/

Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 77, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 342 1814 ;  83 342 1816
e-mail: poland.bialapodlaska@mfa.gov.by;

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku
ul.Noakowskiego 9, 80-313 Gdańsk Oliwa
tel.: 58 341 0026 ;  fax: 58 341 4026
e-mail: poland.gdansk@mfa.gov.by;

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku
ul. Elektryczna 9,  15-080 Białystok
tel.: 85 664 9946; 85 664 9940
e-mail: poland.bialystok@mfa.gov.by;

 

ROSJA

Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Warunki otrzymania wiz zostały określone w Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskie

Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, jako podstawy do zameldowania w miejscu pobytu. Zagubienie karty migracyjnej należy zgłosić w ciągu trzech dni w najbliższym urzędzie migracyjnym w celu wyrobienia jej duplikatu.

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione elektronicznie i wydrukowane ze strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji www.warsaw.kdmid.ru/pl.aspx
Wniosek wizowy należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w Rosyjskim Centrum Wizowtm lub w Wydziale Konsularnym po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

Rosyjskie Centrum Wizowe - Al. Jana Pawła II 23 (centrum biznesowe Atrium, 5 piętro), www.vfsglobal.com/russia/poland/

Ambasada Federacji Rosyjskiej, Wydział Konsularny w Warszawie
ul. Belwederska 25 C, 00-761 Warszawa
tel.: 228492627
e-mail:
rusembpol@mid.ru
www.poland.mid.ru 

Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku
ul. Batorego 15, 80-001 Gdańsk
tel. 583411088
e-mail: gdansk@mid.ru

www.gdansk.mid.ru

Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie
ul. Biskupia 7, 31-144 Kraków
tel. 124222647
e-mail:
rusconskrakov@mid.ru

www.krakow.mid.ru
 
Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
ul. Bukowska 53 A, 60-567 Poznań
tel. 618417740

e-mail: krfpoznan@mail.ru

www.poznan.mid.ru
 


TURCJA

Od dnia 10 kwietnia 2014 wizę można otrzymać tylko drogą elektroniczną.

W przypadku wiz elektronicznych, które dostępne są na stronie www.evisa.gov.tr, podróżni muszą posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji; w przeciwnym razie wniosek o e-wizę zostanie automatycznie odrzucony; prosimy pamiętać, że posiadacze dokumentów podróży lub paszportów tymczasowych są uprawnieni do uzyskania wizy wyłącznie w tureckich placówkach dyplomatycznych.

Ambasada Republiki Turcji
ul. Rakowiecka 19
02-517 Warszawa
tel.
228546110
e-mail:
embassy.warsaw@mfa.gov.tr
www.warsaw.emb.mfa.gov.tr