Mandaty zagraniczne

MANDATY ZAGRANICZNE

Wyjeżdżając za granicę samochodem należy pamiętać, że nie stosując się do przepisów ruchu drogowego w innym kraju narażamy się na ukaranie mandatem.

Turyści  podróżując po krajach Unii Europejskiej muszą stosować się do przepisów obowiązujących w odwiedzanym kraju. W każdym kraju  zarówno przepisy ruchu drogowego oraz wysokość mandatów i ich egzekucja jest inna.

Poza poszerzaniem wiedzy obywateli Unii na temat obowiązujących w różnych państwach członkowskich przepisów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i przekazywania informacji na temat konsekwencji nieprzestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie podróżowania po państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie rejestracji należy też zapewnić równe traktowanie kierowców popełniających przestępstwa lub wykroczenia, niezależnie do tego, czy są rezydentami czy nie, należy ułatwić egzekwowanie przepisów niezależnie od państwa członkowskiego zarejestrowania pojazdu. W tym celu wdrażany jest system transgranicznej wymiany informacji dotyczących pewnych określonych przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Unia Europejska prowadzi politykę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotnym elementem tej polityki jest spójne egzekwowanie kar za popełniane w Unii przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, poważnie zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zakończono prace nad wprowadzaniem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25.10.2011r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw i wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W dniu 7 listopada 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca centralnej ewidencji pojazdów  (rozdział 2a art.80a Kodeksu Drogowego). Tworzona centralna ewidencja pojazdów (CEPIK) umożliwia automatyczną wymianę informacji o sprawcach przestępstw i wykroczeń drogowych w obrębie krajów Unii Europejskiej

W przypadku dochodzeń w podobnych sprawach państwa członkowskie zapewniają sobie wzajemnie dostęp do niezbędnych informacji w celu ułatwienia ścigania przestępców drogowych. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną. Dane o popełniających przestępstwa lub wykroczenia kierowcach wymieniane będą pomiędzy organami policji, urzędami państw, w których zarejestrowany jest podejrzany pojazd. Kierowcy o fakcie podjęcia przeciwko nim postępowania będą powiadamiani przez policję swojego kraju, pisemnie i w języku ojczystym. Po wprowadzeniu zmian ściąganie należności będzie o wiele prostsze, zarówno od kierowców zagranicznych popełniających wykroczenia drogowe w Polsce jak i od kierowców polskich popełniających wykroczenia drogowe zagranicą.
Najbardziej powszechnymi wykroczeniami/przestępstwami w ruchu drogowym są:
- kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- przekroczenie dopuszczalnej predkości,
- niekorzystanie z pasow bezpieczeństwa,
- niestosowanie się do do sygnałów świetlnych bądź znaków drogowych,
- korzystanie z niedozwolonej części drogi,
- korzystanie z telefonu komórkowego bez urządzeń nagłaśniających.
Szczegółowe informacje o wysokości mandatów za poszczególne wykroczenia/przestepstwa drogowe są dostępne na stronie: http://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/index.htlm